Kakuna

#014kakuna
  • bug
  • poison
hp: 45
attack: 25
defense: 50
special-attack: 25
special-defense: 25
speed: 35